จ ง อย่าพูด5 คำนี้กับพ่ อแ ม่ พูด อ อ ก มาชีวิตทำ มาห ากินไ ม่ขึ้น ค้า ข า ยก็ ข า ด ทุน

จงดูก่อนเถิดท่านทั้งหลาย ก่อนที่ท่านบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเ ท พเจ้าองค์ใด สมควรบูชาก่อนอย่างอื่น คือ บิดาและม า ร ดา หรือ ผู้มีพ ร ะคุณ ของเราเอง อย่าไปมัวไปขอพรศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่น ๆ เพราะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่บูชาท่านเหล่านี้ก่อน พ่อแม่ เป็นสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ เป็นสิ่งที่พ ร ะพุทธองค์สรรเสริญมาก พรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์มาก มีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น ในการอุทิศบุญแผ่เมต ต าทุกครั้ง …

Read More

คนที่ใ ส่ใจ ไม่ต้องบอ กอะไรเข าก็จำ คนที่ไม่จำเพร าะเขาไม่ ใส่ใจ บอ กเท่ าไหร่เ ขาก็ลืม

คนที่ใส่ใจ ไม่ต้องบอกอะไรเขาก็จำ คนที่ไม่จำเพราะเขาไม่ใส่ใจ บอกเท่าไหร่เขาก็ลืม รักกันบอกรักกันทุกวัน แต่ไม่เคยใส่ใจ จำอะไรไม่เคยได้ จะรักกันไปเพื่ออะไร เมื่อค้นพบความไม่จริงใจ ของใครบางคน การพาตัวเองเดินออกมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเราถือว่า เราได้ให้ความจริงใจกับเขาไปแล้ว ถ้าเขารับไม่ได้ ไม่เห็น มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ตรงนั้นอีกต่อไป บางครั้งก็เป็นเรื่องแปลก ในความรักของคนสองคน ยิ่งผูกพันยิ่งใกล้ชิด แต่กลับรู้สึกเหมือนยิ่งห่างเหิน บางทีเคยพย าย ามค้นคว้าหาคำตอบ ว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น จนวันสุดท้าย ก็ยังคงไม่ได้คำตอบ ฉันอาจกลายเป็นคนผิด ที่ยังรักเธอ ฉันอาจกลายเป็นคนเพ้อเจ้อ ที่คิดว่าเรายังรักกัน …

Read More

คนฉ ล า ดต้องรู้จัก ปลงให้ เป็น เย็นใ ห้ได้ ถือไ ว้ก็หนั กมือ

คนฉลาดต้องรู้จัก ปลงให้เป็น เย็นให้ได้ ถือไว้ก็หนักมือ สุชสงบ พบได้ ถ้าใจว่าง เพียงปล่อยบ้าง วางได้ ใจสุขยิ่ง สงบเย็น เป็นได้ ไม่ยึดติด หากเราเย็น เขากูสุข เรื่องก็ ห า ย ปลงให้ไว ใจก็สงบ เรื่องก็คลาย 1 ตอนที่อารมณ์ไม่ดี อย่าใช้คำพูด ป ร ะ ห า …

Read More

คน ร ว ย จริง เขาไม่พูดมาก แต่เขาจะเป็นคนที่ เ ลี้ ย ง ดูพ่อแม่ และครอบครัวได้

การเลี้ยงดูพ่อแม่ ถือเป็นบุญวาสนาสูงสุด เป็นมงคลชีวิต แต่หากลูกๆ ไม่คิดจะดูแล พ่อแม่ ในชีวิตนี้คงย ากแท้ ที่จะหาความเจริญ ในสังคมสมัยนี้ชอบโพสต์ ออ กสื่อทาง Social ว่าตัวเองดูดี กินหรู อยู่แพง อวดร่ำ อวดร วย ทำทุกอย่ างเพื่อให้คนเห็น บางทีแทบไม่รู้ว่า คนที่ร วยจริงๆ แล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำตัวไฮโซ ห ร อ กนะ แต่เป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้ …

Read More

คนร้อ ยคนมอ งเราไม่เหมื อนกัน อย่าแค ร์คำพูด ขอ งคน ที่ไม่ได้ให้ เงินใช้

คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกัน อย่าแคร์คำพูดของคนที่ไม่ได้ให้เงินใช้ อย่าแคร์กับแค่คนไม่กี่คน เพราะคนเหล่านั้น ไม่ได้สำคัญกับการมีชีวิต หรือ ก ารมีลมห า ยใจ ของตัวคุณเอง เพราะคนร้อยคนมองคุณไม่เหมือนกัน ห ร อ ก คนพวกนั้น อาจจะมีรักคุณบ้าง แต่คนก็ไม่ชอบคุณมากเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมาก ถ้ามีคนตัดสินคุณ ด้วยความที่เขาไม่รู้จักคุณดีพอ เขาจะพูดถึงคุณยังไง ก็ช่างเขา เขาจะ วิ จ า ร ณ์ …

Read More

อย่ าไปเสียเ วลากับ คนที่ไม่ได้ หาข้าวให้เรากิน เพราะเขาไม่ได้มีค่ าขนาดนั้น

อย่าไปเสียเวลากับ คนที่ไม่ได้ หาข้าวให้เรากิน เพราะเขาไม่ได้มีค่าขนาดนั้น เวลามีคน เ ก ลี ย ด คุณ อาจเพราะเหตุผล 3 ข้อนี้ 1 คุณคือ ภาพสะท้อน ของสิ่งที่เขา อ ย า กเป็น แต่ไม่ ส า ม า ร ถ เป็นได้เขาถึงได้ …

Read More

บางทีความดีของเรา ก็ซื้ อใจใครไม่ได้ อย่ าดันทุ รังให้เหนื่ อยตัวเองเลย

บางทีความดีของเรา ก็ซื้อใจใครไม่ได้ อย่าดันทุรังให้เหนื่อยตัวเองเลย ความดีซื้อใจใครไม่ได้หรอ ก ความดีเอาไว้ซื้อใจคนดีๆด้วยกัน เพราะคนดีย่อมเห็นคุณ่าของคนดี ส่วนคนไม่ดี จะไม่เห็นค่าใคร มากไปกว่าเห็นค่าของตัวเขาเอง ถ้าเหนื่อยนัก ก็ไม่ต้องพย าย ามทำตัว ให้เป็นที่รักของทุกคนหรอ ก มันเป็นไปไม่ได้ อยู่กับใครแล้วเหนื่อยใจ นักก็ถอยออ กมา พักบ้างเถอะ มันย ากที่ จะเปลี่ยนใจคนที่ เกลียดเราให้หันมาชอบเรา เอาเวลาไปใช้กับคนที่รักเรา และมีความสุขเวลา อยู่ด้วยกันดีกว่า อย่าเสียเวลานั่งปั้นหน้า อยู่กับคนที่ไม่คิดจะยอมรับเราเลย …

Read More

คุณหั ดเงีย บให้ถูก จังหวะ คนฉ ลา ดจะไม่พู ดมาก

คุณหัดเงียบให้ถูกจังหวะ คนฉลาดจะไม่พูดมาก 1 คิดให้มากกว่าพูด ว่ากันว่าคนฉลาดเค้าต้องรู้จักคิดก่อนพูดหรือคิดให้มากกว่าพูด อยู่เสมอ เพราะมันเป็นตัวบ่งบอกถึงนิสัยใจคอ พฤติก ร ร ม และพื้นฐานต่างๆ ในตัวคุณ ว่าคุณเป็นคนอย่างไร ฉะนั้น การไตร่ตรองทุกสิ่งที่คิดก่อนจะพูด ออกมา จึงมีความสำคัญ มันส า ม า ร ถ ทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆ อีกมากมายในชีวิต หากคุณรู้จักใช้คำพูดให้เป็นและเกิดประโยชน์ 2 รู้จักเก็บข้อ มู …

Read More

คนรักที่ดี ไม่ต้องหว านทุกวัน ขอ แค่ไม่โกหก นอกใจทั้งต่อหน้ าแล ะลับหลัง ก็พอแล้ว

คนรักที่ดี ไม่ต้องหวานทุกวัน ขอแค่ไม่โกหก นอกใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง ก็พอแล้ว คู่ชีวิตที่ดี ต้องรู้จักให้เกียรติ ให้ความรัก ใหความซื่อสัตย์ ห่วงใย ใส่ใจดูแล เทคแคร์ ทั้งต่อหน้า และลับหลัง คนเราไม่รู้หรอ กว่าจะจากกันเมื่อไหร่ ตอนนี้ยังมีโอ กาสอยู่ด้วยกันก็ทำดีต่อกันไว้ เมื่อวันนึงต้องจากกันไป จะได้ไม่เสียใจทีหลัง คนสองคน ไม่มีทางอยู่ด้วยกัน ได้ตลอดเวลา ไม่มีทางรู้เรื่องของกัน ได้ทุกเรื่อง ไม่มีทางเป็นเจ้าของกันและกันได้ แ บ บร้อยเปอร์เซ็นต์ และ …

Read More

อยากใ ห้พ่ อแม่ได้อ่าน เอาไว้สอน ลูก สอนหล านดีมากๆ

1 ลืมอะไรลืมได้แต่อย่า “ลืมตัว” เสียอะไรเสียได้แต่อย่า “เสียคน” ผิดอะไรผิดได้แต่อย่า “ผิด ศี ล ธ ร ร ม” 2 ศั ต รู วันนี้อาจเป็นมิตรในวันหน้า อย่าทำอะไร รุ น แ ร ง เกินนักเลย 3 จงใช้เงินด้วยความสนุก และ เก็บเงินอย่างสนุก รวมถึงต้องสนุกกับการหาเงินด้วยเหมือนกัน …

Read More