Home ข้อคิด คำคม 5 แนวทางเลี้ยงลูกให้รู้จักความลำบาก ให้เติบโตเป็นคนใช้ชีวิตเป็น

5 แนวทางเลี้ยงลูกให้รู้จักความลำบาก ให้เติบโตเป็นคนใช้ชีวิตเป็น

28 second read
Comments Off on 5 แนวทางเลี้ยงลูกให้รู้จักความลำบาก ให้เติบโตเป็นคนใช้ชีวิตเป็น
0
33

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้สามารถใช้ชีวิตอยู่รอ ดได้ในสังคม กับบทความ 5 แนวทางเลี้ยงลูกให้รู้จักความลำบาก ให้เติบโตเป็นคนใช้ชีวิตเป็น ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไรบ้าง

ปัจจุบัน ‘โ ร ค ไม่รู้จักความลำบาก’ เกิดกับเด็กยุคใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่เติบโตในเมืองที่พ่อแม่ค่อนข้างมีฐานะ ซึ่งส่วนใหญ่มักเลี้ยงให้ลูกสบายเพราะไม่อย ากให้ลูกเจอความลำบากแบบที่ตนเองเคยเจอมาก่อน จึงสนับสนุนลูกด้วยวัตถุ เงินทอง ทำให้เด็กกล า ยเป็นคนข า ดความอ ดทน อ่อนแอ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีความมั่นคงในจิตใจ แก้ไขปัญหาไม่เป็น และดูแลรับผิดชอบตัวเองไม่ได้

ซึ่งส่ งผลต่อ การดำเนินชีวิตของเด็กเมื่อโตขึ้นและอาจกล า ยเป็นภาระของสังคม ดังนั้นหากไม่อย ากเป็น ‘พ่อแม่รังแกฉัน’ คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกได้รู้จักกับความลำบาก ฝึกให้ลูกมีหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือพย าย ามช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อที่เขาจะสามารถพัฒนาตนเอง และเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ างปกติสุข

1 อย่ าปกป้องลูกมากเกินไป

ควรให้ลูกออ กไปเจอ สิ่งต่าง ๆ ให้เขาได้เรียนรู้โลกภายนอ ก และได้รู้จักการเข้าสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้เขาพบเจอผู้คนที่หลากหล า ย จะได้รู้จักแยกแยะความแตกต่างระหว่างคนดี กับคนไม่ดี ฝึกสังเกตและได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้คำแนะนำ

2 ไม่เลี้ยงลูกด้วยวัตถุ

คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักพอเพียง และไม่ต ามใจลูกจนเคยตัว ถ้าสิ่งไหนที่เกินความจำเป็นก็ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าทำไมถึงให้ไม่ได้ เช่น ‘ลูกมีของเล่นที่เหมือนกันอยู่แล้ว’ หรือ ‘ชุดเก่าที่มียังสวยอยู่เลยลูก’ ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ ก็ต้องเป็นตัวอย่ างที่ดี โดยไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยให้ลูกเห็นด้วยเช่นกัน

3 ฝึกความอ ดทนให้ลูก

ส่ งเสริม ให้ลูกได้ทำกิจก ร ร มต่าง ๆ ที่ต้องใช้ความอ ดทน เช่น เดินทางไกล ปลูกต้นไม้ เล่นหมากกระดาน และอื่น ๆ ที่จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้การเผชิญอุปสรรคให้เขาได้มีความเข้าใจ ว่าบางสิ่งบางอย่ างไม่ได้หามาได้ง่าย ๆ ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ ก็ต้องมีความอ ดทนที่จะสอนลูก และพูดคุยด้วยเหตุผลกับลูกด้วยความใจเย็นเช่นกัน

4 อย่ ากลัวลูกลำบาก

คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักทำงาน ฝึกให้เขา ช่วยเหลือตัวเอง และได้ทำอะไรเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่บ้าง เช่น สอนให้รู้จักเก็บของเล่นด้วยตนเอง สอนให้เก็บจาน สอนให้รู้จักจัดหนังสือเรียน ช่วยงานบ้าน โดยให้ทำกิจก ร ร มต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ความลำบาก รู้จักความพย าย ามในการทำให้งานต่าง ๆ เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยตนเอง

5 ไม่ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงลูก

การให้ลูกเล่นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ตั้งแต่ยังเล็กนั้น นอ กจากจะไม่ดีต่อพัฒนาการทางส ม อ งแล้ว ยังส่ งผลต่อพฤติก ร ร มและอารมณ์ของเด็กด้วย เพราะสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความรวดเร็วฉับไว เมื่อเด็กใช้งานบ่อย ๆจะทำให้เด็กติดนิสัยเอาแต่ใจ อย ากได้อะไรก็ต้องได้ ต้องการความรวดเร็ว

ทำให้ไม่รู้จักการรอคอย ใจร้อนและสมาธิสั้น ดังนั้นเ ด็กทารกจนถึงวัย 2 ปีไม่ควรหยิบจับอุปกรณ์ไฮเทคต่าง ๆ ควรให้เริ่มเล่นได้เมื่อเด็กอายุ 3 – 5 ปี และให้เล่นได้วันละไม่เกิน 1 ชั่ วโมง และในวัยที่โตกว่านั้นจนถึงอายุ 18 ปี ควรเล่นแค่วันละ 2 ชั่ วโมง

ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ สอนให้ลูกรู้จักกับความลำบากบ้ าง ฝึกลูกให้มีความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้โลกภายนอ กบ้าง ก็เท่ากับเป็นการปลูกฝังให้ลูกรู้จักพื้นฐานความเป็นจริงของชีวิต มีภูมิคุ้มกันที่ดี เมื่อเขาเติบโตขึ้นก็สามารถเรียนรู้และพร้อมรับมือ กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่ างดี

ที่มา t r u e p l o o k p a n y a, y i n d e e y i n d e e

Load More Related Articles
Load More By rooormai
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนาคตมีเงินเก็บ ชีวตดี

วันนี้เราอยอ กที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยที่ควรหยุดทำ กับบทความ 5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนา…