Home ข้อคิด คำคม 16 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนเก่งฉลาดทั้ง EQ และ IQ

16 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนเก่งฉลาดทั้ง EQ และ IQ

17 second read
Comments Off on 16 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนเก่งฉลาดทั้ง EQ และ IQ
0
3,207

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเลี้ยงลูกกับบทความ 16 วิ ธีเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนเก่งฉลาดทั้ง EQ และ IQ ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไร

1 ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

การปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแลก็จะช่วยให้เด็ กเกิดการเรียนรู้ในการเข้าสังคม แม้ว่าบางทีอาจะมีการทะเล า ะ หรือโดนเพื่องแกล้ ง บ้าง แต่นี่ คือวิธีการที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองดูบ้างนั่นเอง

2 พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอ กเหนือจากการพัฒนาผ่านทางทักษะและกิจกร ร มต่าง ๆ การเรียนรู้ที่จะมีความสุขในวัยเด็ ก ยังขึ้นอยู่กับอารมณ์และพฤติก ร ร มของพ่อแม่ด้วย การที่พ่อแม่อารมณ์เสี ยให้ลูกนั้นได้เห็นบ่อย ๆ ก็อาจบ่มเพาะความวิตกและปมในใจให้ลูกได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น นอ กเหนือจากการฝึกให้ลูกพัฒนาทักษะ ทางด้านอารมณ์ต่าง ๆ แล้ว พ่อแม่ควรมีความสุขและอารมณ์ดีก่อนจะได้เผื่อแผ่รังสีแห่งความสุขไปสู่ลูกได้ด้วยนั่นเอง

3 ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเสมอ

ลองสังเกตดูสิว่าเด็ กคนไหนที่เติบโตมาด้วยความรักและความเอาใส่ใจจากพ่อแม่เสมอนั้น พวกเขาจะมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์เลย

4 ให้กำลังใจลูกเสมอ

การกระ ตุ้ น ลูกให้ฉลาดนั้น ไม่ใช่การที่ให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จได้เลยนะ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่ างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นทักษะกระบวนการคิด เกิดเป็นการเรียนรู้ และความฉลาด ดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจลูก เพื่อให้ลูกมีกำลังใจและรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

5 เป็นแบบอย่ างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุดและง่ายๆ ที่สุด ก็คือ คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่ างที่ดีให้ลูก เพราะเด็ กจะเรียนรู้ ได้อย่ างอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอนเลย ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ ถ้าแม่ชอบอ่ า น หนังสือให้ลูกบ่อยๆ ลูกก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่ านไปโดยปริย าย

6 ดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูกควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีส า ร อาหาร ครบถ้วนเหมาะสมกับเด็ กวัยเจริญเติบโต เช่น เมนูปลาทะเลต่างๆ ที่มี DHA ช่วยบำรุง ส ม อ ง

7 ให้ลูกกินน มแม่

เคยมีผู้วิจัยไว้ว่า การให้ลูกกินน มแม่อย่ างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี นับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับในการพัฒนา IQ และ EQ ให้เด็ กอย่ าง เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ คุณค่าทางโภชนาการของน้ำน ม แม่นั้นจะช่วยพัฒนาระบบทางประส า ทของเด็ ก และการใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูกในขณะให้น ม ยังช่วยให้เด็ กรู้สึกอบอุ่นและรับรู้ถึงความรักความเอาใจใส่จากแม่ ช่วยเสริมสร้างทักษะ ทางอารมณ์ให้แก่ลูกได้ด้วย

8 ถามตอบกับลูก

หากลูกของคุณเป็นเด็ กขี้สงสัย และถามพ่อแม่บ่อย ๆ นั้นถือเป็น สัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่าลูกเป็น คนช่างสังเกตและใฝ่รู้ หากลูกถามคำถามบ่อยๆ ขอให้คุณอย่ าเบื่ อหรือรำคาญเลย เพราะการถาม ตอบของเด็ กจะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญอย่ าลืมถามลูกกลับด้วย เช่น รู้ไหมสิ่งนี้คืออะไร ถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้จะทำอย่ างไร เพื่อ ก ร ะ ตุ้ น ให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมนั่นเอง

9 เสริมสร้างกิจก ร ร มทางความทรงจำ

กิจกร รมทางความทรงจำ ช่วยพัฒนาทั้งทักษะในการจำของลูก และทักษะในการใช้เหตุผลและภาษา ตลอ ดจนการปะติดปะต่อเหตุการณ์ และความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ การให้ลูกเล่นกิจกร รมทางความทรงจำ เช่น จิกซอว์ ครอสเวิร์ด ซูโดกุจึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจก รร ม ที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQให้ลูก ได้อย่ างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

10 อ่านหนังสือ กับลูก

แทนที่จะเพียงแค่กร ะ ตุ้ นให้ลูกอ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการอ่านพร้อมกันกับลูก และพย าย ามอธิบายจุดที่สำคัญที่น่าสนใจให้ลูกฟัง จะช่วยเพิ่มทั้งความเข้าใจ และการพัฒนาทางสติปัญญาให้ลูก อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกอบอุ่น และความรักระหว่างกันและกัน ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้มีเหตุผล ฉลาด ตลอ ดจนรู้สึกถึงความรักจากพ่อแม่อีกด้วย

11 พาลูกไปเล่นกีฬา

การเล่นกีฬานอ กจากทำให้ร่า งกา ยแข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกความเร็วในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิดอย่ างมีเหตุผลของลูกด้วย

12 กิน มื้อค่ำด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมต า

กิจกรร มง่ายๆ อย่ างการกิน มื้อค่ำด้วยกันอย่ างพร้อมหน้าพร้อมต าระหว่างพ่อแม่ลูก หรือภายในครอบครัว คืออีกหนึ่งกิจก ร ร มที่เคยมี งาน วิ จั ย มาแล้วว่า เด็ กส่วนใหญ่ชื่นชอบ และสามารถช่วยบ่มเพาะความสุขและการเติบโตทางอารมณ์ของลูกได้อย่ างอบอุ่น และเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะการกิน มื้อค่ำที่ครอบครัวสนใจ ที่จะแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ประจำวัน ของกันและกัน ถามสารทุ ก ข์สุกดิบและแสดงความรักความห่วงใยต่อ กันและกัน

13 ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ

ความรู้สึกสำนึกขอบคุณ ( Gratitude ) หมายถึง ความรู้สึกขอบคุณและสุขใจเมื่อได้รับสิ่งต่าง ๆ หรือ การมองเห็นและซาบซึ้งกับแง่มุม บางอย่ างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งใหญ่ๆ มีงานวิจั ยพบว่าการหมั่นให้ลูกรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอ สามารถช่วยให้ลูกมองโลกใน แง่บวกมากขึ้น มีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุขโดยการฝึกความรู้สึกขอบคุณสามารถทำได้ง่าย ๆ เช่น ให้ลูกลองเขียนลงใน สมุดบันทึก ให้ลูกลองเอ่ยออ กมาสักสองหรือสาม สิ่งที่เขารู้สึกขอบคุณประจำวัน ก่อนนอนหรือก่อนกิน มื้อเย็น เป็นต้น

14 คาดหวังความพย าย าม ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวังความพย าย าม จะช่วยให้ลูกสนุกสนานกับการเรียนและกิจก ร ร มที่เขากำลังทำได้ดี กว่าการคาดหวังความสมบูรณ์แบบ มีงานวิ จั ย พบว่าพ่อแม่ที่มักคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูกมัก ทำให้ลูกเ สี่ ย ง มีภาวะ ซึ ม เ ศ ร้ า และวิตกกังวลในตอนโตโดยไม่รู้ตัว การเลี้ยงลูกอยู่บนฐานของความพย าย ามจึงช่วยให้ลูกเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง และสิ่งเขาทำได้อย่ างเป็นเหตุผลเป็นผล และมีความสุขมากกว่า

15 ส่ งเสริมให้ลูกเล่นดนตรี

งานวิ จั ยหล า ยแห่งพบว่า การฝึกให้ลูกเล่นดนตรี หรือแม้แค่เพียงหลงรักในเสียงดนตรี สามารถช่วยพัฒนาทักษะทาง IQ ของลูกได้ อย่ างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียว แถมยังช่วยเสริมสร้างทักษะการแสดงออ กทางอารมณ์ และปลดปล่อยความรู้สึกเศร้า และสุขสมในจิตใจอย่ างสร้างสรรค์ด้วย

16 เป็นแบบอย่ างที่ดีให้ลูก

คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่ างให้ลูกทำสิ่งดี ๆ ต ามลูกจะเรียนรู้โดยอัตโนมัติแทบไม่ต้องพูดสอนเลย เช่น อยู่บ้านว่าง ๆ ก็หยิบหนังสือมาอ่าน ชอบที่จะอ่านนิทานให้ลูกฟัง

ที่มา noonna

Load More Related Articles
Load More By rooormai
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนาคตมีเงินเก็บ ชีวตดี

วันนี้เราอยอ กที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยที่ควรหยุดทำ กับบทความ 5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนา…