Home ข้อคิด คำคม 16 วิ ธีเพิ่มแต้มบุญให้กับตัวเอง ให้เจริญก้าวหน้า ชีวิตไม่ลำบาก ไม่ติดขัด

16 วิ ธีเพิ่มแต้มบุญให้กับตัวเอง ให้เจริญก้าวหน้า ชีวิตไม่ลำบาก ไม่ติดขัด

12 second read
Comments Off on 16 วิ ธีเพิ่มแต้มบุญให้กับตัวเอง ให้เจริญก้าวหน้า ชีวิตไม่ลำบาก ไม่ติดขัด
0
81

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเพิ่มบุญให้กับตัวเองให้มีชีวิตที่สุขสบาย ไม่ลำบาก กับบทความ 16 วิ ธีเพิ่มแต้มบุญให้กับตัวเอง ให้เจริญก้าวหน้า ชีวิตไม่ลำบาก ไม่ติดขัด ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตของเราไม่ติดขัด

ต ามหลักแนวทางความเชื่อของ ศาสนาพุทธแล้วมักจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับ ‘การทำความดี’ ถือเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันส่ งเสริมให้ผลแห่งบุญหนุนนำชีวิตให้ประสบพบเจอแต่เรื่องดีๆ มีความสุขทางใจ และบางครั้งที่ชีวิตตกต่ำถึงจุดอับ การทำบุญก็สามารถช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวผู้ทำได้อย่ างอัศจรรย์ ช่วยผลักดันดวงชะต าให้รอ ดพ้นจากทุ ก ข์หนัก และช่วยบรรเทาให้ความทุ ก ข์นั้นๆเบาบางลงได้

1 หมั่นดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ ปู่ย่ าต า ย าย ที่อยู่ในบ้านให้ท่าน มีความสุข พ่อแม่ คือพระประจำบ้าน อย่ าทำให้ท่านเดือ ดร้อนใจ หรือ

เป็นทุ ก ข์ใจ เมื่อเรายังมีโอกาสทำดีทดแทนพระคุณท่านทั้งสองก็ควรทำและปฏิบัติ ด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่ าละเลยเพิกเฉยต่อเวลาและโอกาสที่มี เพราะเวลาของพ่อแม่นั้นสั้นลงไปทุกทีไม่เหมือนเรา ที่ยังคงมีเวลาใช้ชีวิตอีกมากมาย ยอมสละเวลาแห่งความสุขของตนเองให้กับท่านทั้งสองบ้างอยู่กับท่าน ชวนท่านทำกิจก ร ร มร่วมกันในวันหยุด หรือ อาจจะพาไปเที่ยวทำบุญต ามวัดและสถานที่ต่างๆอย่ างที่ท่านทั้งสองเคย

ทำเคยปฏิบัติต่อเรามาแต่ครั้งอ ดีต คอยสอ ดส่องดูแลใส่ใจความเป็นอยู่ของท่านให้บริบรูณ์พูนสุขสม่ำเสมอ เอาใจใส่ซื้ อของมาฝากและเรียกพวกท่านให้มารับเอาของที่เราซื้ อมาจะช่วยทำให้ท่าน มีความสุขและรู้สึกว่าท่านยังคงมีความสำคัญ ไม่เป็นภาระให้ลูกหลานรังเกียจย ามแก่ชรา เท่านี้ก็เป็นการทำบุญที่ดีที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราค่ะ

2 ตักบาตรตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงาน ด้วยการฝึกตื่นให้เช้าขึ้นอีกสักนิด

รู้จักการให้มากกว่าการรับ แล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น

3 สวดมนต์ วันละ 1 บท สร้างสมาธิด้วยการสวดมนต์วันละแค่ 1 บท ให้พระธรรมช่วยขัดเกลาจิตใจที่ขุ่น มัวหย าบกระด้างให้มีความ

ละเอียดอ่อนใส่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น อาจเริ่มจากบทสวดมนต์ง่ายๆ อย่ างการแผ่เมตต า หรืออิติปิโส แต่ถ้ามีเวลามากหน่อยก็สวดพระคาถาชินบัญชร 1 จบก็จะดีมากๆเลยค่ะ

4 ถวายน้ำเปล่า 1 แก้ว หรือ อาหารคาวหวาน หรือ จะเป็นดอ กไม้พวงมาลัยก็ได้ ให้พระพุทธรูปที่บ้านอย่ างสม่ำเสมอ

พระพุทธรูปประจำบ้าน ถือเป็นสิ่งช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีของคนในบ้าน เราจึงควรดูแลท่านให้ดี

5 ควรนั่งสมาธิให้ได้อย่ างน้อย 5 นาที โดยแบ่งเวลาสักแค่เพียงวันละ 5 นาที

อยู่กับตัวเองด้วยการนั่งสมาธิเสียบ้าง ไม่เรียกว่าเสียเวลาแถมได้บุญเพิ่มบารมีให้ตัวเองมากขึ้นไปอีก

6 งดเว้นไม่กินเนื้อสั ต ว์สัก 1 วันในสัปดาห์ ลองไม่เบียดเบียนสั ต ว์ดูบ้าง แบบนี้เราจะได้ทั้งบุญและสุขภาพที่ดีในเวลาเดียวกัน

7 พูดคุย หรือ สั่งสอนเรื่องธรรมะ แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องหลักธรรมซึ่งกันและกัน จะช่วยให้มีความรอบรู้มากขึ้น

8 ทำบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทาง เช่น หากพบเจอพระสงฆ์ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ ก็สามารถบอ กท่านได้ว่า เรามีจุด

ประสงค์ต้องการทำบุญ เนื่องจากไม่มีเวลาจะไปทำที่วัด จึงขอเสนอตัวขับรถไปส่ งท่าน ณ จุดมุ่งหมายปล า ยทาง หรือ อาจถวายเป็นปัจจัย, ผ้าไตร, ผ้าจีวร หากพบว่าท่านกำลังซื้ ออยู่ หรือ มีร้านอยู่ใกล้ ๆบริเวณนั้น พอ ดี

9 หากทราบว่าใครเดือ ดร้อนเรื่องใด ๆ ก็ให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ และเราก็จะต้องไม่เดือ ดร้อนทำต ามกำลังความสามารถของ

เราที่เราพอทำได้และเราต้องไม่ลำบาก เช่น ช่วยคนแก่ให้ข้ามถนน, ให้เงินคนที่ไม่มีเงินกินข้าวหรือเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เป็นต้น

10 เป็นผู้ปรึกษาให้คำแนะนำที่ดี กับผู้ที่มีความทุ ก ข์ และเดินเข้ามาขอคำแนะนำจากเรา ซึ่งคำแนะนำของเราจะต้องไม่ทำให้คนอื่น

เดือ ดร้อนด้วย เช่น ยุยงส่ งเสริมให้เกิดความแตกแยกในห มู่คณะ หรือปลุกปั่นทำให้ครอบครัวผู้อื่นเกิดความร้าวฉาน

11 ช่วยคนที่เขาเอาของมาข า ยกับเรา ตรงข้อนี้ยกเว้นลอตเตอร์รี่นะคะ เพราะหากเป็นลอตเตอรี่

เรามักจะหวังผลจากลอตเตอร์รี่ที่ซื้ อไปว่าอาจจะถูกรางวัล ซึ่งการทำบุญตรงนี้เราจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

12 ดูแลสั ต ว์เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่ างดี เช่น อาบน้ำ, ดูแลจานใส่อาหารให้สะอาด, ดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของกรงหรือที่อยู่,

หมั่นพูดคุย, คอยสังเกตุว่าเขาชอบหรือรักอะไรก็ให้เขาไป เช่น ชอบนอนในถุง หรือ ชอบนอนกับตุ๊กต า, วโรกาสพิเศษก็มอบของให้เขาด้วยเช่นกัน อย่ าคิดว่าเขาเป็นแค่สั ต ว์เลี้ยง

13 จาน ช าม กินเสร็จแล้วควรล้างขึ้น มาทันที หรือ ถ้าไม่มีเวลา อย่ างน้อยที่สุดก็ควรล้างเอาเศษอาหารออ กให้หมดก่อนเพราะไม่

เช่นนั้น มดจะเดิน มาขึ้น มาบนเศษอาหาร ทำให้เวลาล้างต้องราดน้ำไปที่มดทั้งหมด เพราะจะเป็นการฆ่ าสั ต ว์แบบไม่ได้ตั้งใจ

14 ถือศีล 5

ข้อที่ 1 ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่ าสั ต ว์

ข้อที่ 2 ตั้งใจงดเว้นจากการลักข โ ม ย

ข้อที่ 3 ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติผิดในก า ม

ข้อที่ 4 ตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จ พูดคำหย าบ คำส่อเสียด เพ้อเจ้อ

ข้อที่ 5 ตั้งใจงดเว้นจากดื่มสุ ร า

15 ให้อภั ยในสิ่งที่ผู้อื่นได้กระทำต่อเรา เข่นการให้ร้ า ยนินทาเราไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ ก็ต าม

การให้ทาน นั้น แม้เราจะให้มากถึง100 ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ ‘อภั ยทาน’ แม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ต าม การให้อภั ยทาน ก็คือ การไม่ผูกโ ก ร ธ ไม่ อ า ฆ า ต จ อ ง เ ว ร ไม่พย าบาทคิดร้ า ยผู้อื่นแม้แต่ศั ต รู ซึ่งได้บุญกุศลแรงและสูงมากในฝ่ายทาน

16 สิ่งของที่เราไม่ใช้แล้ว ก็มอบให้คนอื่นนำไปใช้ประโยชน์ เช่น เสื้อผ้า หนังสือ

ที่ไม่ใช้แล้ว ไม่มีค่าแล้วสำหรับเรา อาจมีค่าอย่ างยิ่งสำหรับคนอื่น ลองแบ่งปันให้พวกเขาดูบ้าง และนี่ก็คือวิธีที่ท่านผู้ชมทุกคนสามารถ ยึดเป็นต้นแบบเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้โดยง่าย ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เราก็สามารถทำบุญได้ทุกเมื่อทุกเวลาที่สะดวก

โดยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปทำบุญที่วัดเสมอ แต่อย่ างไรก็ต ามการทำบุญ ทำกุศลนั้น ต้องมาจากความตั้งใจและไม่ทำให้ตัวเอง หรือใครได้รับความเดือ ดร้อน จึงจะได้บุญกุศลอย่ างแท้จริง หรือ ได้สำเร็จเป็นผลแห่งบุญกุศลที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งใดเจือปนอย่ างแท้จริงค่ะ

ที่มา horogangbeauty, fahhsai

Load More Related Articles
Load More By rooormai
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนาคตมีเงินเก็บ ชีวตดี

วันนี้เราอยอ กที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยที่ควรหยุดทำ กับบทความ 5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนา…